انواع رزین

رزین یووی (ResinUV)

100,000 تومان140,000 تومان

ملزومات رزین

طلق شفاف حروف 2

22,000 تومان40,000 تومان

ملزومات رزین

طلق شفاف حروف 1

22,000 تومان40,000 تومان

ملزومات رزین

طلق شفاف محرم 2

13,000 تومان20,000 تومان

ملزومات رزین

طلق شفاف محرم 1

13,000 تومان20,000 تومان
10,000 تومان23,000 تومان

ملزومات رزین

ملزومات اولیه رزین

9,000 تومان20,000 تومان

ملزومات رزین

طلق شفاف حروف

22,000 تومان40,000 تومان
23,000 تومان28,000 تومان

ملزومات رزین

طلق شفاف محرم

13,000 تومان20,000 تومان

ملزومات رزین

طلق شفاف PM12

13,000 تومان20,000 تومان
255,000 تومان270,000 تومان

دلیل بازگشت وجه

× پشتیبانی